ఫ్యాక్టరీ

నేత వర్క్‌షాప్
కట్టింగ్ రూమ్

నేత వర్క్‌షాప్

కట్టింగ్ రూమ్

కుట్టు ప్రాంతం
ప్యాకింగ్ గది

కుట్టు ప్రాంతం

ప్యాకింగ్ గది

గిడ్డంగి
వర్క్‌షాప్

గిడ్డంగి

వర్క్‌షాప్